Tuesday, June 1, 2010

Zamierzałem być w pracy na czas dziś rano, a tu przeciek z łóżka wodnego zatopił moje mieszkanie i mieszkanie pode mną.

When we got back to Gliwice, things were not looking good for the city. Constant rain multiplied the amount of water carried by a local river and caused flooding in my neighborhood. High levels in city drainage systems made the basements fill up with water.

Kiedy wróciliśmy do Gliwic, sprawy w mieście nie miały się dobrze. Ciągłe deszcze zwielokrotniły ilość wody niesionej przez miejscową rzekę i spowodowały podtopienia w mojej dzielnicy. Wysokie poziomy w miejskim systemie kanalizacji sprawiły, że piwnice napełniły się wodą.

A kindergarten playground across the street from my house.

Plac zabaw w przedszkolu naprzeciwko mojego domu.


Our neighbors’ garage.

Garaż naszych sąsiadów.People kept coming to the bridge to discuss the changing situation.

Ludzie gromadzili się na moście żeby dyskutować nad zmieniającą się sytuacją.Usually the entire bridge arch is visible.

Zwykle cały łuk mostu jest widoczny.


Things took a turn for the worse when the power got cut off. We spent the night drinking mulled beer and listening to a battery operated old radio.

Sprawy pogorszyły się kiedy wyłączony został prąd. Spędziliśmy wieczór pijąc grzane piwo i słuchając starego radia na baterie.The next day power came back on. The firefighters arrived to pump water out of the basements.

Następnego dnia prąd powrócił. Strażacy przyjechali, żeby wypompować wodę z piwnic.

Here’s my dad inspecting the basement. We had over 4 feet of water in it.

Mój tato dokonuje inspekcji piwnicy. Mieliśmy w niej ponad metr wody.

Overall, we were really lucky. Only a few houses closest to the river were seriously affected. Things got cleaned up really fast and now it’s like it never happened. Unfortunately as the flood was moving North, towards the sea, it did some horrible damage, claiming several victims, killing domestic and wild animals, and leaving thousands of people homeless and desperate.

Podsumowując, mieliśmy szczęście. Tylko kilka domów położonych najbliżej rzeki zostało poważnie dotkniętych. Okolica została szybko wysprzątana i jest teraz tak, jak gdyby nigdy nic się nie stało.

2 comments:

  1. That sucks. I am glad yall are ok. I have most of my computer stuff in the basement and the approaching hurricane season has me worried!

    ReplyDelete
  2. If sοme one wants to be updated with most up-to-dаte technologies therefore he must be go
    to see this ωеb page anԁ be up to date everуday.
    Feel free to surf my page ... Thomas The Tank Engine battery powered vehicles

    ReplyDelete

Tyler: Can I ask your name?
Ally: Anonymous.
Tyler: Anonymous? Is that Greek?