Thursday, September 29, 2011

You'll have all the Slurm you can drink when you're partying with Slurms McKenzie!


I met E. at work. He invited me to a goodbye house party. Soon him and his girlfriend were moving to Minnesota.
E. też poznałam w pracy. Zaprosił mnie na pożegnalną domówkę, bo wkrótce on i jego dziewczyna przeprowadzali się do Minnesoty.


The fridge was filled with beer. 2/3 of the stash was leftover after the party and E. kept trying to drink his way through it until the day he left.
Lodówka została po brzegi wypchana piwem. Po imprezie zostały 2/3 zapasu i E. do samego wyjazdu z nim walczył.


At E.'s the music is played exclusively from the vinyls.
U E. muzyka grana jest wyłącznie z winyli.

Girls quickly took matters into their own hands.
Dziewczyny szybko wzięły sprawy w swoje ręce.

S. (on the right) speaks fluent Japanese and Mandarin, and is planning to start school in Tokyo in a few months. After a few shots (too many, too fast) she switched to Japanese and for a few hours we had trouble communicating with her.

S. (po prawej) mówi płynnie po japońsku i mandaryńsku, i planuje rozpocząć wkrótce studia w Tokio. Po kilku zbyt szybkich setkach, S. przeszła na japoński i na kilka godzin straciliśmy z nią kontakt.

Soon R. became a victim of violence. Violence does not seem to know language barriers.
Wkrótce R. stał się ofiarą przemocy. Wygląda no to, że przemoc nie zna barier językowych.photo/foto: S. H.

A few days later, we went to dinner at the City Cafe with Michael. We ordered green tomatoes with crabmeat, fried oysters, and sweet potato fries we'd been craving for a while. Instead of a 'soup of the day', the City Cafe's menu features a 'soup of the moment'. I had to stop Lee who every few minutes wanted to maliciously ask the waitstaff if the soup had changed.

Kilka dni później poszliśmy z Michaelem na obiad do City Cafe. Zamówiliśmy zielone pomidory z mięsem z kraba, smażone ostrygi i frytki ze słodkich ziemniaków, które chodziły za nami od dłuższego czasu. City Cafe zamiast 'zupy dnia' ma w swoim menu 'zupę chwili'. Musiałam powstrzymywać Lee, bo chciał złośliwie co chwilę pytać obsługę czy zupa się zmieniła.

Triple dating! Lee and I, Glenn and Michael, and E. and N. went to play bingo at the Hippo. The Hippo is a gay club, the bingo is ran by a very sassy host, and drinks are served by a drag queen.

Potrójna randka! Ja i Lee, Glenn i Michael, E. i N. poszliśmy grać w bingo w Hippo. Hippo jest gejowskim klubem, bingo prowadzone jest przez niezwykle uszczypliwego hosta, a drinki serwowane są przez drag queen.Glenn won. So did Lee.
Glenn wygrał. Lee też.

That night I took my streetwalker shoes out for an inaugural walk. But you might already know all that. My blog is way behind my Twitter.
Tego wieczoru po raz pierwszy wyprowadziłam na spacer moje buty latawicy, które dostałam od przyjaciółki. Ale być może już to wszystko wiecie. Blog jest daleko w tyle za Twitterem.

Mike and Adam came to visit. We began at Joe Squared.
Mike i Adam przyjechali w odwiedziny. Zaczęliśmy od wizyty w Joe Squared.

Lee had to go to work so we caught a ride to Mount Vernon with him.
Potem Lee musiał jechać do pracy, więc zabraliśmy się z nim do Mount Vernon, naszej ulubionej dzielnicy w Baltimore.

The three of us cruised the bars and later went to see Lee at his work.
W trójkę łaziliśmy po barach, a potem poszliśmy odwiedzić Lee w pracy.

Lee had never worked in the restaurant industry but had always wondered what it would have been like to be a bartender. For a few days, we filled applications at various places. And just as Lee pretty much got hired by a cool running shop, he got a call from a manager of a bar in Mount Vernon. Later that day, he was already serving drinks at one of the oldest, continuously operating gay bars in the States.

Lee nigdy nie pracował w branży restauracyjnej, a zawsze chciał spróbować swoich sił jako barman. Przez kilka dni wypełnialiśmy aplikacje w różnych miejscach. Lee miał już właściwie nagraną fajną pracę w sklepie dla biegaczy, kiedy niespodziewanie zadzwonił do niego menadżer knajpy w naszej ulubionej dzielnicy, Mount Vernon. Tego samego dnia Lee serwował już drinki w jednym z najstarszych, nieprzerwanie działających gejowskich barów w Stanach.

The beginnings were a little tough, but Lee quickly came into his own. His coworkers turned out to be truly fantastic people. We were both very lucky in that department.

Początki były nieco trudne, ale Lee szybko się wyrobił. Jego współpracownicy okazali się być fantastycznymi ludźmi. Oboje mieliśmy pod tym względem szczęście.

We went to dinner with Michael and Glenn. Lee joined us afterwards and we all headed to Glenn's. Back in the day, it was an ordinary thing to do, but now 13 hour partying is quite an achievement. We might be getting old...

Na obiad poszliśmy z Michaelem i Glennem. Potem dołączył do nas Lee i udaliśmy się na domówkę do Glenna. Kiedyś to była codzienność, ale teraz trzynastogodzinne imprezowanie to dla mnie spore osiągnięcie. Starzejemy się chyba...


Friday, September 23, 2011

Mecca lecca hi, mecca hiney ho!


Every year, I watch with astonishment my fall metamorphosis. When it gets cold, my outlook on life changes. I joke that emotionally, I go from being a summer slu* to a winter housewife. In the summer, I don't want responsibilities, obligations, a permanent address. I want to travel, wander, meet people and pay others to make my food. And then, in my sudden winter mode, I want to nest, cook and read under a blanket.
Last week we had a few cold days and my transformation has surely taken place.

Co roku ze zdumieniem obserwuję u siebie jesienne przeobrażenie. Gdy zaczyna robi się zimno, zmienia się moje nastawienie do życia. Śmieję się, że emocjonalnie z letniej lafiryndy zmieniam się w zimową żonę domatorkę. Latem nie chcę mieć obowiązków, zobowiązań, stałego adresu. Chcę podróżować, włóczyć się, poznawać ludzi, płacić za gotowe jedzenie. A potem, w nagłym trybie zimowym, chcę budować gniazdo, gotować, czytać pod kocem.
W zeszłym tygodniu mieliśmy kilka zimnych dni i moja przemiana jak zwykle się dokonała.


Our new neighborhood means a completely different character for our living space. For a few years, we lived in an old waterfront, where houses were small and the ceilings were low. Now we're living in an area brought up by wealthy Jewish merchants. The row houses are dignified, the apartments are large and the ceilings are high. Hence our hallway connecting the living room with the kitchen looks like this.

Nowa dzielnica to zupełnie inny charakter przestrzeni mieszkalnej. Przez kilka lat mieszkaliśmy w starym nadbrzeżu, gdzie domu były małe a sufity niskie. Teraz mieszkamy w dzielnicy wybudowanej przez bogatych żydowskich kupców. Kamienice są dostojne, mieszkania duże, a sufity wysokie. Stąd nasz korytarz łączący salon z kuchnią wygląda właśnie tak.

There are a few new arrivals at Glenn's apartment, including these two great pieces.
W mieszkaniu Glenna pojawiło się kilka nowości, między innymi te dwa fantastyczne obrazy.


Last fall, Glenn and Michael won the best Halloween costume contest. Michael was dressed up as Jambi. He was wearing a turban and his face was painted. You know I have never heard of Pee-Wee's Playhouse before? There are certain American pop-culture (and sport!) references us foreigners don't get...

Ostatniej jesieni Glenn i Michael wygrali konkurs na najlepsze kostiumy halloweenowe. Michael był przebrany za dżinna Jambi z kultowego amerykańskiego programu Pee-Wee Playhouse. Na głowie miał turban, a jego twarz pomalowana była na niebiesko. Podczas halloweenowej imprezy otwierał z rozmachem drzwiczki i pytał: "Wish? Did somebody say wish?" Jeśli tak jak ja nigdy nawet o nie słyszeliście o Pee-Weem, to poniżej jest fragment programu.
For 6 weeks, Michael dog sat as a favor to his friends.
Michael przez sześć tygodni zajmował się psem przyjaciół.

To the lonely and the shy: borrow yourself a dog! It works even in Poland, where strangers go out of their way not to interact.
Dla samotnych i nieśmiałych mam jedną radę: pożyczcie sobie psa! Działa nawet w Polsce, gdzie nieznajomi omijają się szerokim łukiem.

On my stump (I remember I thought that this terribly unflattering shot of my arm reflected my mental state that morning - hangover disability), there is a stamp from a show I went to see with my work buddies. My acclimatization was instant, after a couple days at work, I felt like I'd known everyone for years.

Na moim kikucie (pamiętam, że pomyślałam, że to okropne zdjęcie mojej ręki odzwierciedla mój stan umysłowy tego poranka - upośledzenie poupojeniowe) pieczątka z koncertu, na który wybrałam się z kumplami z pracy. Aklimatyzacja była błyskawiczna, po kilku dniach w pracy czułam się jakbym znała wszystkich od lat.

I've already mentioned Joe Squared in this post. A few years ago, back in the day when Joe was putting together his business plan and a menu, him and I used to work together. We all wished him well but also had our doubts since Joe's vision included many expensive and perishable items. We worried that they'd not be selling well in a place mainly serving pizza. We were wrong. The restaurant hasn't been swallowed by the food costs, and is beloved and always crowded. Joe is serving venison risotto, crawfish omelets, and chocolate-walnut wings (among many other things).

O Joe Squared już wspominałam przy okazji tego posta. Kilka lat temu pracowaliśmy razem kiedy Joe obmyślał biznesplan i menu. Wszyscy życzyliśmy mu jak najlepiej, ale wróżyliśmy źle, bo jego wizja obejmowała obecność bardzo wielu łatwo psujących się drogich składników, niekoniecznie popularnych w pizzerii. Myliliśmy się. Restauracji nie przerosły koszty żywności, a Joe Squared jest uwielbiane i oblegane. Joe serwuje między innymi risotto z sarniną, omlety z rakami i skrzydełka w sosie czekoladowo-orzechowym.

Just like the name suggests, the pizza is square. Our favorite is topped with crab meat, white sauce, zucchini, cilantro, mozzarella, cheddar, provolone, and eggs with firm whites and runny yolks.

Zgodnie z nazwą, pizza jest do kwadratu. Nasza ulubiona zawiera kremowy sos, mięso z kraba, cukinię, kolendrę, trzy rodzaje sera i jajka, które po zapieczeniu mają jędrne białka i rozlewające się żółtka.

In July and August, we went to the farmer's market every other Sunday.

W lipcu i sierpniu co drugą niedzielę odwiedzaliśmy targ. Oferta niewiele różni się od tego, co dostępne jest na Kleparzu. No, może poza okrą, słodkimi ziemniakami i długimi arbuzami.

I met R. at work. It was a stormy friendship from the first sight.
R. poznałam w pracy. To była burzliwa przyjaźń od pierwszego wejrzenia.

He gave me a few drumming lessons and the hope that I may one day be able to do something musically. For years, I've been perceiving the world as a series of shots I could take, and recently I have been also thinking about certain things in the context of lyrics I could write. Maybe something will come out of it. I'm planning on befriending a guitar again.

R. dał mi kilka lekcji gry na perkusji i nadzieję, że może kiedyś coś ze mnie muzycznie będzie. Od lat widzę świat jako kadry zdjęć, które mogłabym zrobić, a ostatnio również myślę o pewnych sprawach w kontekście tekstów piosenek, które mogłabym napisać, więc może coś się z tego wysmaży. Planuję po raz kolejny zaprzyjaźnić się z gitarą.
Thursday, September 15, 2011

Dressing up in costumes, playing silly games, hiding out in tree-tops, shouting out rude names.


After spending a week in South Carolina, we arrived in Baltimore. I did not think I missed it until I got here.
We moved in with our friends Viv and Kev and their daughter Axelle who visited us in Poland back in March. Seeing them is always a thrill. Living in a new neighborhood gave me a different perspective on Baltimore and made the city exciting all over again.

Po tygodniu w Południowej Karolinie, dojechaliśmy w końcu do Baltimore. Dopiero kiedy się tutaj znalazłam, odkryłam ze zdziwieniem, że tęskniłam za tym miastem.
Wprowadziliśmy się do naszych przyjaciół, Viv, Kevina i ich córki Axelle, którzy w marcu odwiedzili nas w Krakowie. Czas spędzony z nimi to zawsze przygoda. Nowa dzielnica pozwoliła mi spojrzeć na Baltimore z innej perspektywy i sprawiła, że mieszkanie tutaj ponownie stało się ekscytujące.After having to wash coffee grinds out of his butt crack, Lee quickly learned to keep his coffee out of the baby's reach.
Po tym jak Lee musiał pod prysznicem pozbyć się fusów z przedziałka w tyłku, szybko nauczył się, że kubek z kawą trzeba trzymać poza zasięgiem dziecięcych rąk.

I have never lived with a baby before. Babies are some fascinating creatures.
Nigdy wcześniej nie miałam okazji mieszkać pod jednym dachem z dzieckiem. Niemowlaki to fascynujące stworzenia.
Doug and Janae came over for dinner and Jenga. During their recent wedding, each table had its own set for their guests to play.
Doug i Janae przyszli do nas na obiad i Jengę. Podczas ich niedawnego wesela, Jenga stała na każdym stole, żeby goście mogli grać.Angel and I met in a gym in Clemson, SC. We've been keeping in touch over the last year and got to hang out when Lee and I were in South Carolina. Since Angel's husband is a home brewer, and they know we love good beer, they gifted us a couple bottles from their latest batch. We brought them with us to Baltimore and kept them for a special occasion. One evening we finally popped them open. They were fantastic. Thank you Angel and Ian!

Angel poznałam w siłowni w Clemson. Od tego czasu byłyśmy w kontakcie, a kiedy ostatnio pojawiliśmy się ponownie w Południowej Karolinie, udało nam się spotkać na lunch. Mąż Angel jest zapalonym piwowarem-amatorem, więc staliśmy się szczęśliwymi posiadaczami dwóch butelek piwa jego produkcji. Zawieźliśmy je ze sobą do Baltimore i oszczędzaliśmy na specjalną okazję. Pewnego wieczoru otworzyliśmy je i piwo było fantastyczne.

The love of my life, Dukem, is still there and as great as ever. I've given myself a stomachache a few times from eating too much Ethiopian.
Miłość mojego życia, Dukem, jest nadal tam gdzie była i nadal serwuje genialne jedzenie. Etiopska kuchnia to moja heroina. Kilka razy tak obżarłam się tak, że bolał mnie brzuch.

Sambusas are fried pastries filled with either meat or lentils. They are close cousins of Indian samosas and Middle Eastern sambusaks.
Sambusy to smażone na głębokim oleju trójkąty z ciasta nadzianego mięsem lub soczewicą. Są bliskimi kuzynkami indyjskich samos i bliskowschodnich sambusaków.

Wake me up in the middle of the night and I'll recite the details of the vegetarian platter. If the visuals of injera bread were a bit more appealing (it looks like a grey sponge), I'd probably have it already tattooed on me.

Obudź mnie w środku nocy i wyrecytuję skład najlepszego wegetariańskiego zestawu. Gdyby injera (etiopski chleb) była wizualnie bardziej interesująca (wygląda jak szara gąbka), to już dawno miałabym ją wytatuowaną na swoim ciele.