Monday, January 31, 2011

Well, I can't decide whether to throw away my two queens or my three kings.It's gotta be kept fair. I smell you, and then I let you smell me.
Sprawiedliwość musi być. Najpierw ja powącham ciebie, potem pozwolę tobie powąchać mnie.

I mentioned on Twitter that I got asked to participate in a photo project on Kraków street fashion. I said yes but couldn't understand why somebody would pick me. That day, like on most days, I looked a lot like a homeless person - all mismatched and focused on keeping warm.
Wspominałam już na Twitterze, że poproszono mnie do udziału w projekcie fotograficznym dotyczącym mody krakowskiej ulicy. Zgodziłam się, ale nie mogłam się nadziwić, że mnie wybrali. Tego dnia, tak jak zwykle, ubrana byłam 'na bezdomną' - wszystko z innej parafii, byle ciepło.


Wednesday, January 26, 2011

I za to dostała sztangę Lucky Strikes i zapas smutku na całe życie.


This month has sucked pretty bad. I guess the winter weather took its toll on me. Many nights I stayed up, unsuccessfully hunting down good deals on eBay. I spent my days in bed, leaving it occasionally to stand in long lines at the post office or to get into arguments with store cashiers. And so all the more I wanted to crawl back into bed.
But I'm finally through with it. I'm licking my wounds and making grand plans for the future. I announce February to be the new January. It couldn't arrive sooner.

Ten miesiąc był dość kiepski. Dopadły mnie zimowe smutki, zarywałam noce bez powodzenia polując na okazje na eBayu, a z łóżka wychodziłam tylko po to, żeby postać w kolejce na poczcie lub użerać się ze sklepową kasjerką. Więc tym prędzej do łóżka wracałam.
Ale w końcu mi przeszło i liżę rany planując świetlaną przyszłość. Luty ogłaszam nowym styczniem. Mógłby nadejść szybciej.


I must have walked by this water pump many times and never noticed it. A few days later Lee and I searched for it on the Main Square, and later I was surprised to find it in this picture. We searched for it to read its memorial plaque. In that exact place a man named Walenty Badylak committed an act of self-immolation. For weeks now, Lee's been researching this particular form of political suicide and our apartment has been filled with texts, pictures, and videos of various self-immolators. I guess it's had its dispiriting effect on me as well.

Koło tej pompy na pewno przechodziłam wielokrotnie, ale nigdy nie zwróciłam na nią uwagi. Kilka dni później odszukaliśmy ją z Lee, a potem ze zdziwieniem odkryłam ją również na tym zdjęciu. A szukaliśmy jej dlatego, że znajduje się na niej tablica poświęcona pamięci Walentego Badylaka, który w tym dokładnie miejscu dokonał samospalenia. Lee od kilku tygodni zajmuje się tą formą politycznego samobójstwa, więc teksty na ten temat, zdjęcia i filmy są ciągle obecne w naszym domu. To chyba też działa na mnie przygnębiająco.
No i jeszcze ta sprawa ze zwierzętami, ale o tym już myśleć nie mogę, inaczej powrócę do pozycji horyzontalnej.


As you can see, the light that day was bizarre. It was so hazy outside, not foggy but rather painfully bleached out. It reminded me of the light in DC and LA. Thom says it's all pollution, but I'm not sure. I don't wan't to sound like this lady on YouTube.

Jak widzicie, tego dnia światło było dziwne. Wszystko było wyprane z kolorów, nie zamglone, tylko boleśnie rozjaśnione. Przypominało mi to światło w DC i LA. Thom twierdzi, że to wina zanieczyszczenia. Może, nie wiem. Nie chcę brzmieć jak ta pani na YouTube.Wednesday, January 19, 2011

The tiger springs in the new year. Us he devours.


The first meal of the New Year. Broccoli omelet with spinach and lentil sprout salad.
Pierwszy posiłek w Nowym Roku. Omlet z brokułami i sałatka ze szpinaku i kiełków soczewicy.

make avatar

We walked around town...
Łaziliśmy po mieście...

...and ended up by Thom's house.
...aż doszliśmy do kamienicy Thoma.

Thom refuses to use the intercom (because people are constantly trying to sell things to him or talk religion; I do feel bad for those who manage to get in and knock on his door - it's best to not piss him off). He stubbornly takes the receiver off the hook and wraps it with a towel. So you have to call him on his phone in order to be let in.
Thom odmawia używania domofonu (bo cały czas ktoś próbuje mu coś sprzedać albo go nawrócić; swoją drogą współczuję tym którym uda się dostać do kamienicy i zapukać do jego drzwi - Thoma lepiej nie denerwować). Uparcie zdejmuje słuchawkę i owija ją ręcznikiem, więc trzeba do niego dzwonić na telefon, żeby otworzył drzwi.


Sunday, January 16, 2011

W tym kierunku- odpowiedział kot, zataczając krąg łapą - mieszka kapelusznik, a w tym kierunku - machnął tak samo drugą łapą - mieszka Zając Marcowy.


Szopkas (creches) have been built in Kraków since the 17th century (some haters claim the 19th century) and I've got to tell you: not only do they go way over the top with building them, but things have gotten a bit out of control when it comes to szopka figurines. The yearly competition for the most beautiful one is tight. The model for the creche is always the architecture of Kraków, usually St. Mary's, Cloth Hall, or Wawel Castle. Szopkas can be as tall as 10 feet or so tiny you could fit them in a match box.
Szopki budowane są w Krakowie od XVII wieku (choć niektórzy zawistnicy twierdzą, że od XIX) i muszę Wam powiedzieć, że krakowiacy idą z ich budową na całego, ale jeśli chodzi o dobór figurek, to sprawy wymknęły się spod kontroli. W dorocznym konkursie na najpiękniejszą szopkę konkurencja jest bardzo zawzięta. Bryła szopki inspirowana jest krakowską architekturą, najczęściej Kościołem Mariackim, Sukiennicami lub Wawelem. Szopki mogą być wysokie na kilka metrów, lub tak malutkie, że mieszczą się w pudełku od zapałek.

But the most wicked thing about szopkas are the figurines. I mean, who would you expect to find in the nativity scene? Just the regular holy crew, right? Wrong. This one above is pretty plain but some of them include historic figures, like Kościuszko (you should know him, he fought in the American Revolutionary War), Copernicus, contemporary artists and politicians (even our left wing atheist ex-president got a spot), the pope, Jews and Gypsies, the legendary wizard Twardowski, and even the the Wawel Castle dragon.
Ale najbardziej szalone w szopkach są figurki. Kogo można się spodziewać w scenie z betlejemskiej stajni? Stałej świętej ekipy? Nie tylko. Ta na zdjęciu jest dość zwyczajna, ale często pojawiają się postaci historyczne, takie jak Kościuszko czy Kopernik, współcześni artyści i politycy (nawet Kwaśniewski się załapał), papież, Żydzi i Cyganie, Twardowski, oraz smok wawelski.

A variety of figures from Lesser Poland, who in the spring terrorized people into giving them money or just played cruel jokes on them. Our traditions are very colorful.
Paczka z Małopolski: Siuda baba i dziady śmigustne.

Faces only mother could love.
Twarze, które mogłaby kochać tylko matka.

And these two crack me up.
Ci dwoje zupełnie mnie rozbrajają.

I cooked a Thai dinner for 8 (sorry, no food pics). I made sure to keep the guests in mind and cut the spiciness by a half. But it turned out not to be enough and I burned everybody's mouths out. Then there were drinks and some more drinks.
Ugotowałam tajski obiad na 8 osób (sierota jestem, zdjęć jedzenia brak). Wzięłam poprawkę na gości i zmniejszyłam poziom ostrości o połowę, ale nie wystarczyło i wszystkim i tak wypaliło buzie. Potem były drinki i więcej drinków.

Five minutes after the guests left.
Pięć minut po wyjściu ostatnich gości.

My girlfriend Sabinka came to visit. She caught me in the middle of my temporary aversion to cooking and taking pictures, usually my two favorite things. I hope that next time she'll let me make up for it and I'll feed her and shoot her until I drop.
W odwiedziny przyjechała moja przyjaciółka Sabinka. Trafiła na okres mojej chwilowej niechęci do ulubionych przeważnie zajęć - gotowania i robienia zdjęć. Mam nadzieję, że następnym razem to nadrobimy i Sabinka pozwoli mi się karmić i fotografować podwójnie.

Every few weeks I refuse to cook and we grab pizza.
Raz na kilka tygodni odmawiam gotowania obiadu i idziemy na pizzę.

My obsession with tacos is doing well. We have them almost daily. These are not very adventurous, just simple egg tacos for breakfast. But I think that some of my creations would give Mexicans a heart attack.
Moja obsesja na punkcie tacos ma się dobrze. Jemy je prawie codziennie. Te są dość typowe, śniadaniowe, z jajkiem. Ale pewna jestem, że niektóre z moich kreacji przyprawiłyby Meksykanów o zawał.

We spent New Year's Eve filling out Lee's college applications last minute. We got done just in time to grab dinner at an Indian restaurant and get back home before midnight.
Sylwestra spędziliśmy na wypełnianiu w ostatniej chwili aplikacji na kolejne studia Lee. Skończyliśmy akurat na czas żeby załapać się na obiad w Indus Tandoor* i wrócić do domu przed 12. Restauracja pozytywnie nas zaskoczyła, jedzenie jest na bardzo przyzwoitym poziomie.

*Indus Tandoor, Sławkowska 13-15
Jeśli lubicie bardzo ostre jedzenie, polecam vindaloo. Tylko trzymajcie się z daleka od raity!