Tuesday, December 23, 2014

We will goo oot the bock wee.

Accidentally, we came across an old oil mill in a state of disrepair. Back in the day cottonseed oil was pressed here, now it is used as storage for fertilizer (which maybe explains the curious case of green kissel).

I have post-vacation nuclear propulsion. Better times are coming.
Zupełnym przypadkiem natknęliśmy się na starą olejarnię w stanie rozpadu. Kiedyś wyciskano tutaj olej z ziaren bawełny, teraz służy ona podobno za magazyn nawozów sztucznych (co być może wyjaśnia sprawę zielonego kisielu).

Mam powakacyjny napęd atomowy. Nadchodzą lepsze czasy.
Sunday, December 7, 2014

It crept to his lips but only the water and the wind could hear.

This is the last batch of pictures from our stay in the South Carolina sticks. We moved 'over the mountains', to the civilization for a month. More on that soon.

For a year now, I've been working my job, also known as a Black Hole for time and energy. I decided to squeeze my 40 hours into 4 work days and the long weekends have been saving me from putting on a straight jacket.

Soon, I'm taking off to Ireland and Portugal, but in the meantime, our traveling circus must first make it to Boston, with a stop in Baltimore. During the driving marathons, Lee will be birthing the last parts of his thesis.


Wish us luck.
To już ostatnia dawka zdjęć z naszego pobytu w głuszy. Przeprowadziliśmy się na miesiąc 'za góry', do cywilizacji. Więcej o tym wkrótce.

Mija mi rok pracy, znanej również jako Czarna Dziura na czas i energię. Od jakiegoś czasu  trzydniowe weekendy ratują mnie przed kaftanikiem bezpieczeństwa, bo wymyśliłam sobie, że dobrze byłoby wtłamsić te moje 40 godzin w cztery dni pracy.

Za chwilę uciekam na wakacje do Irlandii i Portugalii, ale w międzyczasie nasz objazdowy cyrk musi najpierw dojechać do Bostonu, a po drodze zatrzymać się w Baltimore. Lee podczas samochodowych maratonów będzie rodził ostatnie części magisterki.

Życzcie nam powodzenia.


James came from Boston and Gug also popped in - a party in the outside kitchen! James przyleciał z Bostonu, wpadł też Gug, no to impreza w kuchni na wolnym powietrzu. 

This fall we got obsessed with broccolini from a cast-iron pan and with a lima bean paste. Yes, we still have a fall here, our weather must not watch TV to know that we're allegedly having a Snowmageddon here. Mieliśmy tej jesieni fazę na broccolini z żeliwnej patelni i pastę z fasoli limeńskiej. Tak, tak, u nas nadal jesień, nasza pogoda najwyraźniej nie ogląda telewizji i nie wie, że u nas podobno Snowmageddon trwa.


I have a weakness for these old fashioned changeable signs. I always want to switch the letters around to say something offensive. Mam wielką słabość do tych starodawnych ogłoszeń z ruchomymi literami. Zawsze mam ochotę poprzemieniać literki w obraźliwe hasła.

We went to Lake Jocassee to stroll the empty beaches and skip stones. Pojechaliśmy nad jezioro Jocassee żeby łazić po pustej plaży i puszczać kaczki.

This area used to belong to the Cherokee Nation. Creating this and several other artificial lakes flooded their settlements and sacred sites. Thinking about this makes my stomach turn. Te obszary należały do Indian Czirokezi, utworzenie tego i kilku innych sztucznych jezior zalało ich wioski i święte tereny. Żołądek mi się przewala jak o tym myślę.


Mineral stains like Haida art.
Mineralne plamy jak sztuka plemienia Haida.


And rocks crumbling into ready-to-use tools.
I skały kruszące się w gotowe narzędzia.


Tuesday, November 18, 2014

Any sign of a monkey bigger than four feet, send him bang-bang.

As you may know, Lee's working on his second Master's thesis. He's ridden by labor pains, the fetus is again breeched butt first.


A movie about the Tunisian opposition was made in an independent production, a movie Lee absolutely had to see it for the sake of the next chapter. The only copy in the country is at Duke University library in North Carolina. We drove to watch it.

Jak być może wiecie, Lee pracuje nad magisterką numer 2. Bóle porodowe wstrząsają jego jestestwem, płód znowu usadowiony pośladkami do przodu.

W niezależnej produkcji powstał film o tunezyjskiej opozycji, który to film Lee koniecznie musiał zobaczyć na potrzeby kolejnego rozdziału. Jedyna kopia filmu w Stanach znajduje się w bibliotece Duke University w Północnej Karolinie. Pojechaliśmy.

Duke University is one of the most prestigious schools in the US. In a rush, we only visited the East Campus, but we'll be back for sure. Duke University to jedna z najbardziej prestiżowych uczelni w Stanach. My w pośpiechu odwiedziliśmy tylko Kampus Wschodni, ale na pewno tam wrócimy.

Durham is an old epicenter of the American tobacco industry. I expected a post-industrial monster, but my eyes were as round as saucers when I saw the city. We absolutely, necessarily must return when Lee finally gives birth. Durham to stare epicentrum amerykańskiego przemysłu tytoniowego. Spodziewałam się postindustrialnego brzydala, a miałam oczy jak spodki. Koniecznie, koniecznie musimy wrócić kiedy Lee w końcu urodzi.


We stayed with the family in nearby Chapel Hill. The calm before the storm of an evening of inebriety and gluttony. After the culinary desert of South Carolina, we were in the restaurant oasis of North Carolina like sugar-fed children in a toy store. P.S. Lee has monkey feet. Zatrzymaliśmy się u rodziny w pobliskim Chapel Hill. Cisza przed burzą nocnego pijaństwa i obżarstwa. Po kulinarnej pustyni Karoliny Południowej byliśmy w restauracyjnej oazie Karoliny Północnej jak nakarmione cukrem dzieciory w sklepie z zabawkami. P.S. Lee ma małpie stopy.


Friday, November 7, 2014

Paperweights, or pre-Columbian figures, or old masters, or young mistresses, or tombstone rubbings, or five-minute recipes.


Pops lent us one of his cars for a few months. That car pretty much served as a mobile storage for anything from tools to newspapers and letters. There was even a resident stowaway mouse family riding around in it. Here, Pops is looking through  the finally opened mail from the last several years. Pops pożyczył nam na kilka miesięcy jeden ze swoich samochodów. Samochód był mobilnym składzikiem na mydło i powidło, narzędzia, gazety i listy. Woziła się nim również na gapę rodzina myszy. Tutaj Pops przegląda zawartość w końcu otwartej korespondencji z ostatnich kilku(nastu) lat.

Family chickens live the life that all egg-laying hens deserve - they run around the woods or sit their heinies in the warm chicken coop, eat what they choose, and after years of producing scrambles and over-easies, they collect the retirement they are owed.  Rodzinne kury wiodą życie jakie należy się wszystkim nioskom - biegają po lesie albo grzeją tyłki w kurniku, jedzą co chcą, a po latach produkcji jajecznicy i sadzonych przechodzą na zasłużoną emeryturę.

The dogs always, just in case, announce their candidacy for companions during outings to the world beyond the gate. Psy zawsze, na wszelki wypadek, zgłaszają swoje kandydatury na towarzyszy wyjść w świat za furtką.

I terribly miss mushroom picking, but the local woods are overtaken by poison ivy, which does booboos like this one. You don't even have to touch it directly! Ask Lee, he looked like this many a time.  Strasznie brakuje mi grzybobrań, ale w tutejszych lasach na każdym kroku czyha trujący bluszcz, który robi takie bubu. Nawet nie trzeba go bezpośrednio dotknąć. Zapytajcie Lee, on nie raz już tak wyglądał.

A huge tunnel spider that installed itself by the front door caused me to quit using that door all together. Before Halloween, the family posted a humorous note about a scary spider by the tunnel and... the resident moved out immediately. Maybe it didn't know it was it we were talking about. Ogromny pająk tunelowy, który zainstalował się przy głównych drzwiach i sprawił, że przestałam zupełnie z nich korzystać. Przed Halloween rodzina dla żartu zawiesiła przy tunelu informację o straszącym pająku i... lokator natychmiast się wyprowadził. Może nie wiedział, że to o nim.

The family caught an opossum and drove it far, far away (the hens were hurraying). Rodzina złapała i wywiozła daleko młodego dydelfa (kury wiwatowały).

Friends and family arrived for a concert and a pre-concert dinner. Przyjaciele i rodzina zjechali się na domowy koncert i przedkoncertowy obiad.

The concert was played by Beth Wood, a folk troubadour from Oregon, whose lyrics peck you straight in the heart (hopefully they don't spread no pigeon mange). Can you listen to Calico and not bawl? I can't. A koncert grała Beth Wood, folkowa trubadurka z Oregonu, której teksty dziobią prosto w serce (mam nadzieję, że nie roznoszą żadnych gołębich parchów). Czy można słuchać Calico i nie beczeć? Ja nie potrafię.

Thursday, October 30, 2014

You think nature is some Disney movie?

It's strange what we discover about ourselves when life deals us the most cruel of surprises. I discovered that I can go from my regular oversensitive, emotionally shaky pile of jello to a dogged corporal, who will keep family wailers in check and serve insults to hospital bureaucrats. Dziwne co odkrywamy na swój temat kiedy życie niespodziewanie robi nam najbardziej okrutne niespodzianki. Ja odkryłam, że z przewrażliwionej, emocjonalnie chwiejnej, kisielowatej dupy, potrafię stać się zawziętym kapralem, który w ryzach utrzyma rodzinne płaczki i zafunduje werbalny wpierdol szpitalnym biurokratom.

A family powwow on legal matters. Before the surgery, just in case.
Rodzinna narada na tematy prawne. Przed operacją, na wszelki wypadek.

Nate is a professional chef. At a time of crisis, nobody remembers to eat, so Nate came over to make dinner. Nate jest profesjonalnym szefem kuchni. W czasach kryzysu nikt nie pamięta o jedzeniu, więc Nate przyjechał ugotować obiad.

Connor's birthday.
Urodziny Connora.

A football game. Lee cheered the hardest.
Mecz futbolowy. Lee kibicował najbardziej.

The family remodeled, uncluttered, and cleaned Pops' cabin. That day, Pops arrived to inspect the estate. Rodzina wyremontowała, odgraciła i wysprzątała chatę Popsa. Tego dnia Pops przybył na inspekcję włości.

The inspection of the new bathroom.
Inspekcja nowej łazienki.

On the surgery day, there were so many of us at the hospital, that we had to visit the patient in shifts. When awoken Pops was wheeled through a hallway to the ICU, crowds were greeting him like the pope. W dzień operacji w szpitalu było nas tylu, że pacjenta odwiedzaliśmy w systemie zmianowym. Kiedy wybudzony z narkozy Pops przejeżdzał korytarzem na oddział intensywnej terapii, tłumy witały go jak papieża.

And here the convalescent is already whooshing around the porch and cursing the therapist.
A tu rekonwalescent śmiga już po werandzie i złorzeczy na terapeutę.