Monday, June 28, 2010

Question 1: You’re in Prague. A sniper’s in the window above you. There’s an alligator behind you, and a grizzly bear in front of you. What do you do?


On the way to Prague we spent a night in Český Těšín.

W drodze do Pragi spędziliśmy noc w Czeskim Cieszynie.


We checked into a hotel and were very surprised when we got to our room. The door opened into a bathroom and you had to walk through it to get to the bedroom.


Zameldowaliśmy się w hotelu i bardzo zdziwiliśmy się po dotarciu do naszego pokoju. Drzwi otworzyły sie na łazienkę i trzeba było przejść przez nią aby dojść do sypialni.
We met up at “U Mamy” (“At Mom’s) with our friends Sabinka and Jacek and their son Oskar.

Spotkaliśmy się “U Mamy” z naszymi przyjaciółmi Sabinką i Jackiem, i ich synem Oskarem.


Jacek and Oskar.

Jacek i Oskar.

Later we were joined by other friends of ours and like in the good old student times we just sat on a bench by the river and drank staple Czech liquor, Becherovka.

Early the next morning we took a train to Prague.

Później dołączyli do nas nasi inni przyjaciele i jak za starych dobrych studenckich czasów siedzieliśmy na ławce nad rzeką i piliśmy Becherovkę.
Następnego dnia rano złapaliśmy pociąg do Pragi.
The Crazy Cow Steakhouse. Yummy! Their beef will make you mad!

The Crazy Cow Steakhouse (Steakhouse Zwariowanej Krowy). Mniam! Ich wołowina sprawi, że oszalejesz!
A mug like this happens to all of us.

Każdemu z nas zdarza się gęba.
Czech food and delicious dark Kozel helped us recharge our batteries before continuing our walk around the city.

Czeskie jedzenie i ciemny Kozel pomogły nam doładować baterie przed dalszą wędrówką przez miasto.


One of the most famous Prague landmarks, the Astrological Clock.

Jeden z najbardziej znanych elementów krajobrazu Pragi, Zegar Astronomiczny.
The ‘Dancing Building” a.k.a. “Fred & Ginger” is nipped in at the waist so it doesn’t block the neighbors’ view.

‘Tańczący Budynek’ zwany również ‘Fredem i Ginger’ jest wcięty w talii aby nie zasłaniał widoku sąsiadom.

Mosquitos loved her. So did Lee.

Komary ją uwielbiały. Lee podzielał ich zainteresowanie.Wenceslas Square, a go-to site for protests and demonstrations.
Plac Wacława, chętnie wybierany na miejsce protestów i demonstracji.


In the evening we headed to a friendly little café nearby our hostel where we were the only non-locals. Over nakládaný hermelin (marinated stuffed camembert) and more Černý Kozel we made plans for our next day in Prague.


Wieczorem udaliśmy się do przyjaznej małej kafejki niedaleko naszego hostelu gdzie okazaliśmy się być jedynymi nie-miejscowymi. Nad nakládaným hermelinem (marynowanym nadziewanym camembertem) i kolejnymi Černými Kozelami planowaliśmy nasz kolejny dzień w Pradze.

Sunday, June 27, 2010

Auschwitz-Birkenau

We arrived very early. We didn't want a guide and didn't want to be around other people.
Przyjechaliśmy bardzo wcześnie. Nie chcieliśmy przewodnika i nie chcieliśmy towarzystwa innych ludzi.


The Arbeit Macht Frei (Work Makes One Free) gate.
Brama Arbeit Macht Frei (Praca Czyni Wolnym).The gas chamber door.
Drzwi do komory gazowej.


Many of the buildings host exhibitions on the camp, the daily life of prisoners, the resistance movement, history of the WWII. Indoors picture taking is forbidden.

Wiele budynków zawiera wystawy na temat obozu, życia codziennego więźniów, ruchu oporu, historii II wojny światowej. Zabronione jest robienie zdjęć w pomieszczeniach.From Auschwitz, which was the labor camp, we took a bus to the death camp, Birkenau.
Z obozu pracy w Oświęcimiu pojechaliśmy autobusem do obozu śmierci w Brzezince.


The train ramp where the selection took place.
Rampa kolejowa gdzie odbywała się selekcja.
The ruins of one of the Birkenau gas chambers.
Ruiny jednej z komór gazowych w Brzezince.


This exhibition made a huge impression on me. I couldn't stop thinking about how much like us people from these pictures were.

Ta wystawa zdjęć zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Nie mogłam przestać myśleć o tym jak podobni do nas byli ci ludzie ze zdjęć.
Most of the buildings in Birkenau were made out of wood. For the most part, the brick chimneys visible in the distance are all that's left.

Większość budynków w Brzezince była drewniana. Ceglane kominy widoczne w oddali, to często jedyne co po nich zostało.


We were coming home physically and emotionally exhausted. But the morbid day wasn't over. Five minutes away from Gliwice our train came to a sudden stop and soon we learned the sad news that somebody was killed on the tracks. An hour later another train picked us up.

Wracaliśmy do domu fizycznie i emocjonalnie wyczerpani. Ale ten makabryczny dzień jeszcze się nie skończył. Pięć minut przed Gliwicami nasz pociąg gwałtownie się zatrzymał i wkrótce doszła nas smutna wiadomość, że ktoś został zabity na torach. Godzinę później podjechał po nas inny pociąg.