Monday, June 29, 2015

Excuse me, dear, but I can make a Spanish omelet that is shrouded in mystery.

This film is a testimony to winter. Winter in Dublin, winter in SC, winter in Boston.

Two weeks before leaving the Carolina boonies, we still had not secured a place to live. And then, we met Adam via the Internet. Adam is a Boston-based musician who decided to quit his job and buy a plane ticket to Bombay. All of a sudden, all Tetris pieces fit together.

For the duration of Adam's travels through Asia, we moved into his place. We shared the huge apartment with a bossy cat named Eleanor. More on that in the next episode of the telenovela. 
Na kliszy świadectwo zimy. Zima w Dublinie, zima w Karolinie, zima w Bostonie. 

Dwa tygodnie przed wyjazdem z karolińskiej głuszy nadal nie mieliśmy zaklepanego mieszkania. Aż poznaliśmy przez internet Adama, bostońskiego muzyka, który postanowił pieprznąć pracą i kupić bilet do Bombaju. I nagle wszystkie klocki Tetrisa się dogadały. 

Na czas azjatyckich wojaży Adama zamieszkaliśmy u niego, dzieląc wielkie mieszkanie z kotem Eleanor, który rozstawiał nas po kątach. Więcej o tym w kolejnym odcinku telenoweli.


Dublin.
Dublin.

South Carolina.
Karolina Południowa.


Boston. We got here just in time to experience the last weeks of the record breaking winter. 110 inches of snow. The city was piling it into 5 story high mountains (see Alps of MIT). Some of them did not melt till June! (sic) Boston. Załapaliśmy się na końcówkę rekordowej zimy. 280 cm śniegu. Służby miejskie usypywały z niego góry sięgające piątego piętra (zobaczcie choćby Alpy MIT). Niektóre z nich topiły się aż do czerwca! (sic)


The residents would secure their parking spots with chairs. We doubted its success rate, but a friend told us that those who break the holy law of chairs, get their tires slashed (with the connivance of the police).  Mieszkańcy miejsca parkingowe zaklepywali krzesłami. Wątpiliśmy czy to działa, ale kumpel wyjaśnił nam, że tym, którzy lekceważą święte prawo krzesła, przecinane są opony (przy cichym przyzwoleniu miejscowej policji).

Lee returned from a hair salon looking like a gelled Italian. Lee wrócił od fryzjera ulizany na Włocha.Saturday, June 20, 2015

There you go, madam, you can go on your way, piss, piss, piss, piss, piss, piss, piss.

What does Savannah have in common with voodoo? Spanish moss! The city's characteristic weeping willow-like epiphyte is commonly used to fill voodoo dolls.


Co Savannah ma wspólnego z voodoo? Oplątwę! Charakterystyczne dla miasta udawane płaczące wierzby to porastająca drzewa oplątwa, która używana jest często jako wypełnienie laleczek voodoo. 

My work week starts on Sundays. To me, it's genius. First of all, I've never liked Sundays anyways. Sunday equals pre-Monday anxiety in my book (thanks a lot, school!). And secondly, such a schedule takes away Monday's might by turning it into a Tuesday. The only downside is that I miss brunch! So while in Savannah, we decided to get depraved by brunch and morning intemperance.  Mój tydzień pracy zaczyna się w niedzielę. To dla mnie genialna sprawa. Po pierwsze, i tak nigdy nie lubiłam niedziel. Niedziela = stany lękowe przed poniedziałkiem (dzięki, szkoło!). Po drugie, taki rozkład odbiera moc poniedziałkowi, który staje się wtorkiem. Jedynym minusem jest to, że przegapiam brunch! W Savannah postanowiliśmy się więc zdeprawować brunchem i porannym pijaństwem.

We picked The Collins Quarter - an Aussie café slash wine bar, which serves breakfast, lunch and brunch, but throws its hands up when it comes to dinner. Padło na The Collins Quarter, australijską kawiarnio-winiarnię, która serwuje śniadanie, lunch i brunch, ale wypina się na obiad.

Night time hotel gluttony - spicy tuna tartar tacos we dragged out from the trendy The Flying Monk Noodle Bar. Nocne obżarstwo hotelowe - przywleczone z modnego The Flying Monk Noodle Bar ostre tacos z tartarem z tuńczyka.

Savannah... One brutally frigid day was barely long enough for licking the city's surface and stuffing our stomachs. From the list of cities to visit, Savannah jumps straight onto the list of cities to return to. Savannah... Jeden brutalnie zimny dzień ledwie wystarczył na polizanie miasta i napełnienie brzuchów. Z listy miast, które muszę odwiedzić, Savannah trafia prosto na listę miast, do których muszę wrócić.


Friday, June 5, 2015

Its metabolic processes are now history! He's off the twig!

After my return from vacation, it was supposed to be the North, yet it was the South again. For the next two months, we were again living in the boonies. We were taking care of Lee's dad, serving breakfast to a parrot, overdosing on guacamole and missing the city life. Po moim powrocie z wakacji miała być Północ, ale jednak skończyło się na Południu. Przez kolejne dwa miesiące znów mieszkaliśmy w głuszy. Opiekowaliśmy się tatą Lee, serwowaliśmy śniadania papudze, przedawkowywaliśmy guacamole i tęskniliśmy za miastem.


We spent the first night in Charlotte, in a fancy hotel for a hostel price (high five, Priceline!) and tested all Ethiopian options in town (a piece of advice: if the staff does not speak a word of Amharic/Tigrinya, run!). Pierwszą noc spędziliśmy w Charlotte pławiąc się w hotelowych luksusach za motelowe ceny (piątka, Priceline!) i przerabiając wszystkie etiopskie opcje w mieście (cenna rada: jeśli obsługa nie mówi ani słowa po amharsku/tigrinia - uciekaj!).

That day I finally remembered what an ingenious invention a sauna is. Starting next week, I'll be melting in one regularly. Tego dnia przypomniało mi się w końcu jak genialnym wynalazkiem jest sauna. Od przyszłego tygodnia będę się roztapiać regularnie.

After a run. Local hills kick ass.
Po biegu. Miejscowe wzgórza dają po tyłku.

Sometimes I'm under the impression that the only reason our family plays games, is to torture the losers by recalling their spectacular ass whoopings and to torture the winners with suspicions of foul play. Czasem mam wrażenie, że nasza rodzina gra w gry tylko po to, żeby potem przez lata maltretować przegranych wspomnieniami spektakularnego złupania ich tyłków, a wygranych podejrzeniami krętactw.

I have a natural resistance to the charm of children, but Cash is a special specimen and a walking ad for procreation. Mam wrodzoną odporność na czar dzieci, ale Cash jest wyjątkowym egzemplarzem i chodzącą reklamą prokreacji.

As a rule, if there is a serious project you need to work on, the first step is to find yourself a time-consuming hobby or  an addiction. Before my matura exam (in Central and Eastern Europe, we take a series of exams when exiting high school), I played Oddworld: Abe's Oddysee completely mad-eyed. When I started writing my master's thesis, I immediately purchased and watched all 9 seasons of The X-Files. Lee keeps the tradition alive. Faced with writing his second thesis, he decided to dig through several generations of family history.
Wiadomo, jak jest coś poważnego do zrobienia, to najlepiej znaleźć sobie pochłaniające hobby albo nałóg. Przed maturą z szaleństwem w oczach grałam w Oddworld: Abe's Oddysee. Kiedy zaczęłam pisać magisterkę, natychmiast zakupiłam i obejrzałam wszystkie dziewięć sezonów Archiwum X. Lee kontynuuje tradycję. W ramach pracy nad drugą magisterką, postanowił przekopać się przez kilkanaście pokoleń rodzinnej historii.

Here, Lee and aunt Diane are analyzing freshly scanned slides from the 50s.
Tutaj Lee i ciotka Diane analizują świeżo zeskanowane rodzinne slajdy z lat pięćdziesiątych.

A quick visit to Boston for a night in a ghostly hotel, a bureaucratic battle, and gluttony at Neptune Oyster. Szybka wizyta w Bostonie na jedną noc w hotelu z duchami, biurokratyczna bitewkę i obżarstwo w Neptune Oyster.

A date in Greenville. This Thai restaurant had no right to be good - located in a strip mall in the suburbs, empty, and with a huge menu. And yet it was! Additional points for faux floor seating (you can stick your legs in the hidden space underneath the tables). Randka w Greenville. Ta tajska restauracja nie miała prawa być dobra - w centrum handlowym na przedmieściach, pustki, przerośnięte menu. A jednak! Dodatkowy plus za udawane siedziska podłogowe (nogi można wywalić w ukrytą przestrzeń pod stołem).

This photo kills me. I torture the family with a version cropped on the left. To zdjęcie mnie rozwala. Rodzinę torturuję wersją z przyciętą lewą stroną.

And here, on the other hand, is the worst Thai restaurant in existence. I swore I'd never return to Thaiger after they served me moldy cabbage and then got offended when I sent my plate back. But hey, beggars can't be choosers. A tu z kolei najgorsza tajska restauracja. Zarzekałam się, że nigdy więcej nie wrócę do Thaiger po tym jak podali mi zapleśniałą kapustę, a potem okropnie się obrazili, że odesłałam talerz. No ale na bezrybiu...
  
After a few days of eye baking mornings, in an act of desperation, I nailed towels to the offending window. Po kilku dniach wypalających oczka pobudek, w akcie desperacji przybiłam gwoździami ręczniki do okien.

Lee and I were running forest trails when, for the very first time ever, I experienced a true runners high and even before the run was over, I was already in a state of withdrawal and planning the next one. Naturally, Lee immediately messed up his foot. Life is such a dick sometimes. Biegaliśmy z Lee po leśnych szlakach i po raz pierwszy doświadczyłam prawdziwego endorfinowego haju. Jeszcze przed finiszem byłam już na narkogłodzie i obmyślałam następny. Jasne więc, że Lee natychmiast rozwalił sobie stopę. Życie to jest jednak wredny dziad.