Tuesday, November 18, 2014

Any sign of a monkey bigger than four feet, send him bang-bang.

As you may know, Lee's working on his second Master's thesis. He's ridden by labor pains, the fetus is again breeched butt first.


A movie about the Tunisian opposition was made in an independent production, a movie Lee absolutely had to see it for the sake of the next chapter. The only copy in the country is at Duke University library in North Carolina. We drove to watch it.

Jak być może wiecie, Lee pracuje nad magisterką numer 2. Bóle porodowe wstrząsają jego jestestwem, płód znowu usadowiony pośladkami do przodu.

W niezależnej produkcji powstał film o tunezyjskiej opozycji, który to film Lee koniecznie musiał zobaczyć na potrzeby kolejnego rozdziału. Jedyna kopia filmu w Stanach znajduje się w bibliotece Duke University w Północnej Karolinie. Pojechaliśmy.

Duke University is one of the most prestigious schools in the US. In a rush, we only visited the East Campus, but we'll be back for sure. Duke University to jedna z najbardziej prestiżowych uczelni w Stanach. My w pośpiechu odwiedziliśmy tylko Kampus Wschodni, ale na pewno tam wrócimy.

Durham is an old epicenter of the American tobacco industry. I expected a post-industrial monster, but my eyes were as round as saucers when I saw the city. We absolutely, necessarily must return when Lee finally gives birth. Durham to stare epicentrum amerykańskiego przemysłu tytoniowego. Spodziewałam się postindustrialnego brzydala, a miałam oczy jak spodki. Koniecznie, koniecznie musimy wrócić kiedy Lee w końcu urodzi.


We stayed with the family in nearby Chapel Hill. The calm before the storm of an evening of inebriety and gluttony. After the culinary desert of South Carolina, we were in the restaurant oasis of North Carolina like sugar-fed children in a toy store. P.S. Lee has monkey feet. Zatrzymaliśmy się u rodziny w pobliskim Chapel Hill. Cisza przed burzą nocnego pijaństwa i obżarstwa. Po kulinarnej pustyni Karoliny Południowej byliśmy w restauracyjnej oazie Karoliny Północnej jak nakarmione cukrem dzieciory w sklepie z zabawkami. P.S. Lee ma małpie stopy.


Friday, November 7, 2014

Paperweights, or pre-Columbian figures, or old masters, or young mistresses, or tombstone rubbings, or five-minute recipes.


Pops lent us one of his cars for a few months. That car pretty much served as a mobile storage for anything from tools to newspapers and letters. There was even a resident stowaway mouse family riding around in it. Here, Pops is looking through  the finally opened mail from the last several years. Pops pożyczył nam na kilka miesięcy jeden ze swoich samochodów. Samochód był mobilnym składzikiem na mydło i powidło, narzędzia, gazety i listy. Woziła się nim również na gapę rodzina myszy. Tutaj Pops przegląda zawartość w końcu otwartej korespondencji z ostatnich kilku(nastu) lat.

Family chickens live the life that all egg-laying hens deserve - they run around the woods or sit their heinies in the warm chicken coop, eat what they choose, and after years of producing scrambles and over-easies, they collect the retirement they are owed.  Rodzinne kury wiodą życie jakie należy się wszystkim nioskom - biegają po lesie albo grzeją tyłki w kurniku, jedzą co chcą, a po latach produkcji jajecznicy i sadzonych przechodzą na zasłużoną emeryturę.

The dogs always, just in case, announce their candidacy for companions during outings to the world beyond the gate. Psy zawsze, na wszelki wypadek, zgłaszają swoje kandydatury na towarzyszy wyjść w świat za furtką.

I terribly miss mushroom picking, but the local woods are overtaken by poison ivy, which does booboos like this one. You don't even have to touch it directly! Ask Lee, he looked like this many a time.  Strasznie brakuje mi grzybobrań, ale w tutejszych lasach na każdym kroku czyha trujący bluszcz, który robi takie bubu. Nawet nie trzeba go bezpośrednio dotknąć. Zapytajcie Lee, on nie raz już tak wyglądał.

A huge tunnel spider that installed itself by the front door caused me to quit using that door all together. Before Halloween, the family posted a humorous note about a scary spider by the tunnel and... the resident moved out immediately. Maybe it didn't know it was it we were talking about. Ogromny pająk tunelowy, który zainstalował się przy głównych drzwiach i sprawił, że przestałam zupełnie z nich korzystać. Przed Halloween rodzina dla żartu zawiesiła przy tunelu informację o straszącym pająku i... lokator natychmiast się wyprowadził. Może nie wiedział, że to o nim.

The family caught an opossum and drove it far, far away (the hens were hurraying). Rodzina złapała i wywiozła daleko młodego dydelfa (kury wiwatowały).

Friends and family arrived for a concert and a pre-concert dinner. Przyjaciele i rodzina zjechali się na domowy koncert i przedkoncertowy obiad.

The concert was played by Beth Wood, a folk troubadour from Oregon, whose lyrics peck you straight in the heart (hopefully they don't spread no pigeon mange). Can you listen to Calico and not bawl? I can't. A koncert grała Beth Wood, folkowa trubadurka z Oregonu, której teksty dziobią prosto w serce (mam nadzieję, że nie roznoszą żadnych gołębich parchów). Czy można słuchać Calico i nie beczeć? Ja nie potrafię.